Home

                                                     

English below


Prístup ku knižnici vecí je podmienený zaplatením členského - minimum 12€ - priemer 20€ - mega 30€ alebo viac.


Členské môžeš zaplatiť osobne v Bystro, komunitná obývačka pri prvej návšteve Knižnice vecí


AKO TO FUNGUJE:

Členské sú váš kredit: ak ste dali 20€, tak máte kredit 20€.

Väčšina predmetov je zadarmo. Ak predmet má dennú cenu, tak sa tá cena odratá z vášho kreditu.


V systéme si môžete rezervovať predmety.

Keď prídete ich zobrať, dajte "check-out" do systému.

Keď vratite predmety, dajte "check-in" do systému.

Zobrať a vratiť predmet môžete aj mimo otvarácich hodín. V tom prípade, treba nás kontaktovať.

Pozor: 1€ poplatok (odratané z kreditu) za každý deň meškania.Radi prijmeme elektrické spotrebiče, kuchynské doplnky, hry, športové náradie a iné veci ktoré stále môžu nájsť svoje využitie.

Ak máš niečo pokazené, dones aj to, zistíme či sa to dá opraviť.


Náš priestor je limitovaný a musíme odmietnuť veci ktoré sú znečistené, nepoužiteľné, objemné alebo neopraviteľné.


Tým Knižnice vecí z Bystra

Kontaktuj


------- ENGLISH ------------


Access to the library of things is only possible to the members of Bystro- a minimum 12 € - an average 20 €- 30 € or more.

The membership can be paid in person in Bystro when you visit The Library of Things for the first time.


HOW DOES IT WORK:


Membership is your credit: if you have given 20 €, your credit is 20 €.


The most of the items is for free. If the item has a daily price, the amount is deducted from your credit.


You can reserve the items in the system.

When you come to take them, put „check-out“ into the system.

When you return the items, put „check-in“ into the system.


You can take and return an item even outside of the opening hours. In that case, you need to contact us.Attention: 1 € fee (deducted from the credit) for each day of delay

We will be happy to accept electrical appliances, kitchen accessories, sports equipments other things that can still find their use.


If you have something broken, bring it, we will find out whether it can be repaired.


Our space is limited and we need to decline items that are dirty, unusable, bulky or irreparable.

...